Julie Améen

CGI:s nordiska medborgarundersökning ger oss en glimt av framtiden!

Vi tar den dåliga nyheten först: Sverige har halkat efter när det gäller digitaliseringen av offentlig sektor. En femtedel av landets kommuner saknar helt e-tjänster och CGI:s kundundersökning visar att det ofta finns ett internt motstånd till förändring i offentliga organisationer, vilket ofta sätter käppar i hjulet för den nödvändiga transformering och digitalisering som behöver ske inom alla verksamheter, såväl offentliga som privata.

Så till den goda nyheten: Vi har nu en ny generation som knackar på dörren till offentlig sektor, en generation som välkomnar teknik, som helt och hållet är uppvuxna med internet, och som har en stor vilja att engagera sig. Idag släpps CGI:s nordiska medborgarundersökning, vilken bl.a. bekräftar just detta: att framtidens medborgare både har kunskap om det digitala livet och en vilja att engagera sig. De efterlyser bättre möjligheter att interagera och göra sin röst hörd. Hela 55 % av de unga är enligt undersökningen intresserade av att aktivt delta i utvecklingen av offentliga tjänster, gärna genom att delta i kreativa råd via webben, eller genom att på något annat sätt delta i det politiska beslutsfattandet, exempelvis genom att kunna rösta i olika frågor via webben.

Förutsättningarna finns men nu måste vi våga agera på ett nytt sätt. Framförallt måste vi lyssna på, och involvera, dem som ska leva och verka i morgondagens samhälle. För att ta tillvara på de ungas kunskaper och engagemang är det viktigt att dels möta dem och uppmuntra till dialog på de platser där de befinner sig idag, dels skapa nya arenor med förutsättningar för samarbete och innovation.

Det gäller även att förstå vilka nya kanaler och företeelser som snabbt uppstår och förändrar vårt synsätt på gamla modeller. Ett sådant ”fenomen” är crowdfunding, vilket började som ett privat initiativ men som snart kan komma att få bäring även på större organisationer inom offentlig sektor. Ett av undersökningens mest intressanta resultat visar att majoriteten av de unga är villiga att bidra finansiellt via crowdfunding till utvecklingen av nya tjänster. De yngsta (16–18-åringarna) bidrar dessutom helst till tjänster som gagnar samhället istället för tjänster som de själva har mest nytta av. Så de är inte bara kunniga och engagerade i digitaliseringens framfart, de är dessutom generösa och intresserade av att bidra i utvecklingen av framtidens samhälle. Det är en spännande tid där vi bara har sett en glimt av framtiden. Nu måste vi våga släppa fram de unga – genom att våga tänka nytt, lyssna på dem och ta tillvara på deras idéer och kunskap om det nya livet i framtidens samhälle.

Här kan du beställa CGIs nordiska medborgarundersökning, som har genomförts i samarbete med TNS Sifo. Drygt 2 000 ungdomar i åldern 16-30 år i Danmark, Finland, Norge och Sverige har tillfrågats om sin användning av digitala tjänster, samt sin inställning i frågor om säkerhet, integritet och engagemang. Resultatet är avsett att förse aktörer inom offentlig sektor med värdefull input till arbetet med att utveckla nya digitala tjänster med medborgaren i centrum.

Blog moderation guidelines and term of use