Våra förmåner

Särskilda program och förmåner

CGI är mycket noga med den kompensation, de förmåner och de arbetsvillkor vi erbjuder. Allt detta ses över regelbundet mot bakgrund av våra medlemmars intressen och behov och konkurrensmässiga marknadsförhållanden.

Nedan beskrivs företagets viktigaste program.

Ägarprogram

Ända från grundandet har CGI arbetat utifrån den övertygelsen att vår framgång kommer sig av våra aktieägarmedlemmars styrka och åtagande. När du börjar hos oss får du möjlighet att bli ägare i ditt företag. Som ägare deltar vi alla och får fördelar av det värde vi hjälps åt att skapa. Vårt unika ägarprogram förverkligar vår filosofi om intraprenörskap – vår term för ägandekulturen inom CGI. Våra ägarprogram omfattar:

  • Aktieköpsprogram: CGI matchar ditt bidrag krona för krona upp till ett fastställt maximibelopp. Dessutom kan ytterligare ett belopp, som motsvarar en fastställd procentsats av din lön, investeras i CGI-aktier.
  • Vinstdelningsprogram: Du får del av de förmåner som är resultatet av CGIs tillväxt. Den här planen fördelar en del av vår vinst med utgångspunkt från CGIs uppnådda ekonomiska mål och tar även hänsyn till individuella prestationer.

Kompensation och förmåner

CGI erbjuder konkurrenskraftiga förmåner som värdesätter dina kompetenser och ditt bidrag till organisationen.

Balans mellan arbete och fritid

Vi strävar efter en övergripande livskvalitet för alla som börjar hos oss. Detta åtagande främjar vi genom följande:

  • Initiativ och resurser för hälsa och välbefinnande: För att höja livskvaliteten har du gratis tillgång till ett personalstödprogram som omfattar resurser för att hjälpa dig med alla aspekter av ditt liv, oavsett om de är känslomässiga, ekonomiska, föräldrarelaterade eller juridiska. CGI har också initiativ som uppmuntrar till hälsosamma livsvanor, ett exempel är vårt årliga Walk around the World-evenemang. Vi vill inbjuda dig till att engagera dig för att förbättra din hälsa. Ytterligare initiativ och resurser finns också, inom ramen för CGIs olika regionala kontor
  • Sociala klubbar: För att stärka relationerna mellan våra medlemmar bidrar CGI ekonomiskt och hjälper till att anordna sociala aktiviteter, bland annat en del familjeaktiviteter.
  • Fritidsaktiviteter: Från att ge stöd till det samhälle vi lever och arbetar i till att delta i aktiviteter som bygger upp CGIs varumärke, tillhandahåller vi många möjligheter som stödjer och stärker dina intressen.

Obs: Förmåner och arbetsförhållanden kan skilja sig åt mellan regionerna.