Media center
Lokala nyheter

CGI går in som partner i Sveriges stora AI-satsning

Sweden, 16 maj 2018 -  

Utvecklingen inom artificiell intelligens, en teknik som gör att datorer kan lära sig och anpassa sig efter förändrade behov och se mönster i väldigt stora datamängder, ses av många som en avgörande fråga idag och i framtiden. Nu startas ett nytt övergripande projekt som ska stötta utvecklingen av Sverige som en ledande AI-nation och CGI går in som partner och bidrar med kompetens, verktyg och kapacitet.

intro

Digitaliseringsministern Peter Eriksson lanserade idag satsningen på ett nytt nationellt center för forskning och utveckling inom området AI - artificiell intelligens. AI kommer att påverka många aspekter i samhället och kommer att bli den mest avgörande faktorn för konkurrenskraften, medborgarservicen och tryggheten i framtiden. För att samla och accelerera utvecklingen genomförs nu en satsning där näringsliv, offentlig sektor och den akademiska världen.

Genom att skapa ett ekosystem för AI-utvecklingen kan Sverige bättre ta tillvara på den kompetens som idag finns utspridd i landet och börja samverka så att forskning, utveckling och användningen av AI inom alla samhällets sektorer kan utvecklas snabbare än i vår omvärld.

Conny Svensson, AI evangelist på CGI i Göteborg

”Det pågår många spännande projekt lite här och var i Sverige, i det etablerade näringslivet, nystartsföretag, offentlig sektor, universitet och högskolor med flera. Allt detta knyts ihop i ett nationellt AI-center som har en unik sammansättning med tvärvetenskapliga infallsvinklar så väl som en datafabrik för att skapa ett komplett ekosystem. Detta kommer vara väldigt konkurrenskraftigt både i Europa, men även i resten av världen där USA och Kina idag har ledartröjan”, säger Conny Svensson, AI-evangelist på CGI i Göteborg.

AI får genomgripande effekter

Satsningen omfattar många olika områden såsom innovationsledning för utveckling av AI-tillämpningar och stöd för förmågan att leda verksamhetsomställning, samt att stödja individer i omställning och den kompetensuppgradering som kommer att behövas för samhället i stort.

Eftersom AI kommer att få en mycket stor inverkan på arbetsmarknaden då många yrken står inför genomgripande förändringar, eller till och med helt försvinna, krävs nya arbetsmarknadsmodeller som ger individer drivkrafter och gynnsamma villkor för jobbdynamik och livslångt lärande.

Ett annat område som påverkas är regelverken som på olika sätt sätter upp hinder för AI-utvecklingen. Därför behövs samhällsgemensamma lösningar kring digital säkerhet, integritet, etik, tillit och trygghet, som balanserar de fundamentala behoven av datatillgång för AI-utveckling, med sociala utvecklingsbehov.

Samverkan blir avgörande

”För att lyckas med den AI-satsning som vi står inför behöver vi skapa kritisk massa och internationell attraktionskraft i miljöer för forskning, utbildning och innovation som präglas av effektiv samverkan mellan olika funktioner och aktörer. Samverkan mellan företag, offentliga verksamheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor kommer att vara avgörande för att realisera Sveriges AI-potential, detta är inget vi kan göra på egen hand. Det finns många frågor som vi måste sitta ner tillsammans för att kunna svara på för skapa det bästa möjliga samhället för framtiden där AI kommer vara en naturlig och helt avgörande del”, säger Conny Svensson.

CGI är Sveriges största IT-tjänsteföretag med en lång tradition av att samverka med företag, myndigheter och den akademiska världen kring digitalisering och utvecklingen av ny teknik.

CGI stödjer AI-satsningen med olika former av resurser och kompetenser som behövs i projektet.

”Vi finns på 30 platser i Sverige och tillhör de främsta inom digitalisering, AI, AR (förstärkt verklighet) och många andra områden som är relevanta för denna satsning. Våra egna AI-experter arbetar med projekt både i Sverige och andra länder, och vi har även en mycket kraftfull infrastruktur samt plattformar för utvecklingsarbete som kommer att komma den nationella AI-arenan till godo”, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.