Media center
Lokala nyheter

Informatik: Jag hör vad du säger (men vad menar du?)

Stockholm, 06 juni 2018 -  

 

Grunden för att processer ska fungera är att vi har rätt information. Om jag inte kan tydligt nog förklara vad jag menar när jag beskriver något jag behöver, är sannolikheten låg att det jag får är det jag hade förväntat mig. Inom sjukvård skulle det kunna få fatala konsekvenser.

Mellan alla projekt och event fick vi tag i Anette Guy-James som sedan början av 2018 arbetar som konsult inom hälsoinformatik på CGI. Hon förklarar vad det innebär att vara en hälsoinformatiker:

– Hälsoinformatik är en tvärvetenskap inom området informationshantering i hälso- och sjukvården. Vi som arbetar inom hälsoinformatik kan arbeta både IT-nära och verksamhetsnära. För att uppnå en god kvalitet på informationen är det viktigt att den är smidig att registrera och läsa, men också att informationen lagras och kommuniceras inom och mellan system på ett korrekt och informationssäkert sätt, säger Anette Guy-James.

Inom Anettes arbete handlar det främst om något som semantisk interoperabilitet. Ett konkret exempel kan vara att dokumentera informationen kring en patients diabetesdiagnos; hur ska informationen se ut och hur ska den vara strukturerad för att dels vara patientsäker, men också kunna rapporteras vidare till andra system?

– Målet är också att göra det enklare att använda olika beslutsstödsystem. Det handlar dessutom om en avvägning. Om det ska till för mycket information hinner inte personalen ta hand om patienten.

Rötter i vården

Anette jobbade tidigare inom LSS-verksamheten, alltså handikappomsorgen, med personer i behov av särskilt stöd. Efter ett antal år ville hon gå vidare och göra något som drog nytta av hennes erfarenheter men samtidigt innebar lite nya utmaningar.

– Då valde jag att läsa magisterprogrammet i informatik som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och KTH. Som hälsoinformatiker har jag arbetat flera år på Stockholms läns landsting, främst med regional förvaltning och projekt, men också i nationella projekt, till exempel i arbetet med etablering av SKL:s stödfunktion för strukturerad vårdinformation.

I hela det stora området hälso- och sjukvård är det just informationshanteringen som Anette helst av allt vill arbeta med och då mer specifikt att vara en del av förändringsarbetet för att på bästa sätt förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och patienternas vardag. Det är ett viktigt steg mot att uppfylla visionen eHälsa2025.

– Det känns väldigt spännande att arbeta i en arbetsgrupp som består av många olika kompetenser inom informatikområdet. Det är fantastiskt kul att vi kommer att ha möjlighet att leverera tjänster hela vägen från ax till limpa i program och projekt – på strategisk, taktisk och operativ nivå, säger Anette som kommer att fungera som länken mellan vård- och IT-verksamheten.

Hälsobranschens utmaningar

Enligt Anette finns det en risk att vi kan hamna för djupt ner i teorin när man tittar på vårdlösningar och teknik.

– Vi får inte analysera för mycket innan vi börjar testa idéer praktiskt. Vi måste hela tiden tänka ”vårdverksamheten först”.

En ytterligare utmaning är att å ena sidan inte skapa för många lokala lösningar, å andra sidan ökar scoopet och omfattningen på jobbet när flera intressenter kommer in. Ju fler intressenter, desto komplexare problem. Dessutom går utvecklingen väldigt fort inom vården. Det kan vara svårt att hålla jämn takt med den utvecklingen, men det är samtidigt ett krav,

Hur bidrar det du gör till CGI:s kärnvärden; trygg, intelligent och tillgänglig?

– Trygghet ligger närmast till för mig. Jag hoppas att mitt arbete på sikt kan göra patienten till en medaktör i behandlingen – att ge patienterna möjlighet att bli mer delaktiga och delta i sin egen vård. Sådant skapar trygghet.

Trygghet handlar också enligt Anette om att arbeta verksamhetsnära, om att skapa en trygg arbetsatmosfär när man arbetar fram lösningar. Det är viktigt att lita på varandra och att de som representerar vårdverksamheten får möjlighet att uttrycka sin åsikt, antingen den är positiv eller negativ.

En annan aspekt som engagerar Anette är att göra verksamheten mer effektiv, bland annat genom att arbetet ska leda till en förbättrad resursanvändning på sikt eftersom information blir lättare att hitta och förstå.

Hur ser du på CGI:s roll med det svenska målet att vara bäst i världen på e-hälsa 2025?

– Vi har möjlighet att ta ett grepp om flera delar inom hälsoinformatiken. Vi arbetar också med mentorskap där seniora konsulter bygger upp kompetensen genom aktiv och medveten överföring till yngre förmågor. En del av vårt uppdrag är att se till att kunskapskapitalet finns kvar hos kunden när vi är färdiga. Det finns inte så många hälsoinformatiker i Sverige ännu, men vår kompetens är väldigt efterfrågad.

Det här visste du inte om Anette James:

Hon åker gärna till Trinidad och Tobago under karnevalen och dansar till Soca-musik.