Framtidens stad är i ständig förändring


Allt fler städer världen över erbjuder en rad olika digitala tjänster för att förenkla människors vardag. Men för att skapa en smart stad krävs det att de digitala tjänsterna hänger ihop med medborgarnas perspektiv och livssituation.

Begreppet smarta städer har blivit allt vanligare. Men vad betyder det egentligen?

– I den smarta staden är de digitala lösningarna tvärfunktionella och varje enskild digital tjänst tar hänsyn till medborgarens perspektiv och länkar samman stadens alla olika verksamheter, säger Julie Améen, som ansvarar för offentlig sektor på CGI Sverige.

Hon målar upp en stad där den fysiska och digitala staden länkas samman och förhåller sig till varandra. Denna stad har givetvis digitaliserat de befintliga medborgartjänsterna. Men tjänsterna har organiserats utifrån medborgarens perspektiv och länkar samman stadens alla verksamheter. Myndigheterna samarbetar och levererar integrerade e-tjänster som tar avstamp i medborgarens livssituation.

Ett av de länder som kommit längst när det gäller integrerade e-tjänster är Estland. Här har det omfattande digitaliseringsprojektet e-Estonia pågått sedan några år med syftet att förenkla medborgarnas vardag genom en ökad digitalisering och integrering av tjänster. Projektet är ett samarbete mellan privata och offentliga organisationer och genomsyras av en tät medborgardialog.

Den smarta staden utnyttjar också ny teknik till att på olika sätt styra stadsmiljöerna digitalt. Genom att samla in och analysera trafikdata optimeras trafikflöden, så att kollektivtrafik får företräde vid trafikljusen, medan bilföraren får realtidsinformation om alternativa resvägar. Stadens ljus regleras efter dygnets förändrade behovsbild, vilket sparar energi. I den smarta staden blickar man också framåt och funderar exempelvis över hur transporter med självkörande fordon kommer att förändra stadsbilden och våra framtida behov av gator och parkeringsplatser.

"En stad blir aldrig smartare än den upplevs av medborgarna. Det är först när individen känner till lösningarna, använder dem och upplever dem som smarta som man alls kan börja tala om en smart stad"

Även ny teknik som artificell intelligens (AI) kommer påverka vår interaktion med den smarta staden. Liksom virtual reality som vi ännu bara sett början av inom områden allt från virtuell turism, rehab för sjukskrivna eller för att förändra beteenden.

Men ny teknik är inte tillräckligt. Den smarta staden är beroende av sina invånares delaktighet och engagemang.

– En stad blir aldrig smartare än den upplevs av medborgarna. Det är först när individen känner till lösningarna, använder dem och upplever dem som smarta som man alls kan börja tala om en smart stad, säger Julie Améen.

Smarta digitala lösningar kan också motivera stadens invånare att vara delaktiga att fatta olika beslut som gynnar både dem själva och samhället. Ett sådant exempel är ParticipationNext, som innebär att medborgaren kan delta aktivt i sitt områdes utveckling och trivsel genom att till exempel plantera i parker eller rusta upp lekplatser. Lösningen bygger på crowdsourcing-tanken, där staden kan ta tillvara på medborgarens intressen och samtidigt uppnå engagemang, gemenskap och besparingar.

Ett annat exempel på hur medborgarengagemang har omsatts i konkret samhällsnytta är tjänsten Burgernet, där den holländska polisen tar hjälp av allmänheten för att lösa brott och hitta försvunna personer. Via mobilen kan polisen snabbt komma i kontakt med ett nätverk bestående av engagerade medborgare som med hjälp av signalment, brottplats och annat kan bidra med tips som hjälper polisen att klara upp brott. Den här sortens sociala tjänster som integrerar medborgaren med staden, där medborgaren kan ge feedback och tjänsten automatiskt kan agera på input och reaktioner, ser vi nu snabbt växa fram.

För att få med sig medborgarna är det viktigt att låta medborgarna ta del av stadens vision på ett lättillgängligt och konkret sätt, menar Quadrio Alves, global chef för framtidens städer (Future Cities ) på CGI.

– Vi ser många exempel där städer tilldelar pengar till särskilda projekt, men där medborgarna inte förstår hur projektet passar in i stadens övergripande mål och vision och därför har svårt att stötta projektet. För att lösa detta kan man skapa en öppen digital plattform som för samman alla stadens projekt, säger Quadrio Alves.

Återigen är vi tillbaka på vikten av interaktion mellan organisationer och av att skapa tvärfunktionella lösningar som länkar samman den smarta stadens olika verksamheter.

– En uppkopplad stad ger oändliga möjligheter att skapa ett hållbart och tryggt samhälle, men endast om staden agerar tvärfunktionellt och agilt. Det är bara att gilla läget: Förändring kommer att vara det nya normaltillståndet, säger Quadrio Alves.


Öppnar kulturarvet för alla

Den smarta staden handlar inte bara om framtiden, utan även om att säkra historien. Att digitalisera stadens kulturskatter och göra dem tillgängliga digitalt blir självklart. Ett exempel är Centre Georges Pompidou i Paris som har skapat ett virtuellt museum och gjort närmare 100 000 konstföremål tillgängliga via webben. I Tjeckien har man sedan 2013 arbetat med att digitalt arkivera och tillhandahålla nationalbibliotekets samling av närmare 7 miljoner publikationer.

Se filmer om lösningar för framtidens städer

2016

Kontakta en expert

Government team

Kontakta en medlem från Government teamet för att få svar på din fråga.

Kontakta mig