När EU-kommissionen ska skapa en konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi så pekas cirkulär ekonomi ut som en av framgångsfaktorerna.

Jag är helt enig med kommissionen.

I en ultimat cirkulär ekonomi återanvänds resurser med bibehållen kvalitet inom ramen för den vara eller tjänst man säljer. På så sätt skapar resurserna värde om och om igen utan att förbrukas. 

Vi på CGI ställde oss genast frågan: Kan cirkulär ekonomi appliceras på PC-branschen?

Vad innebär cirkulär ekonomi, ur IT-branschens perspektiv?
IT-branschen står på två ben: Hårdvara och mjukvara, eller hellre tjänster som nyttjas på produkter. Produkterna tillverkas av ibland upp till 60 leverantörsled innan de hamnar hos slutkund, för att därefter fortsätta sin resa på andrahandsmarknaden och elskrotsmarkanden. Så gott som alla leverantörer i hårdvarubranschen nyttjar linjära affärsmodeller, vilket innebär att de får betalt efter att produkten lämnar deras ansvar (dvs levereras till kund).  Tjänsteföretagen inom IT-branschen har betydligt lättare att nyttja cirkulära modeller. Men den stora miljöpåverkan från IT (ur perspektivet cirkulär ekonomi) är just förbrukningen av hårdvara.   

Vilka utmaningar innebär omställningen till cirkulär ekonomi?
Då hela hårdvarubranschen nyttjar linjära affärsmodeller, och då branschen består av så oerhört långa leverantörsled, så är det en oerhört stor utmaning att ställa om. Det är svårt för en ensam aktör att ändra till cirkulär affärsmodell, då denne leverantör är en kugge i linjära affärsmodeller.

Vilka åtgärder krävs och framför allt vilka är möjligheterna?
Det krävs ett gemensamt engagemang från flera stora OEM-er, (Original Equipment Manufacturer) dvs de som sätter ihop slutprodukterna, för att tillsammans kräva att deras underleverantörer i sin tur ska ansvara för de komponenter som ingår i den färdiga produkten.

Det krävs en enorm logistikkedja för att alla produkter ska ”hitta hem” igen till sina ägare – dvs det företag som ansvarar för komponenten.

Vad kan CGI göra för att bidar till cirkulär ekonomi?
CGI levererar arbetsplatstjänster till cirka 100 000 svenska arbetsplatser. Under våren 2015 har vi på CGI genomfört ett examensarbete för att utreda möjligheterna att ändra affärsmodell till Cirkulär ekonomi. Resultatet är att CGI, som tjänsteleverantör, redan har en affärsmodell som främjas av cirkulär ekonomi. De parter som tillverkar, leasar och återanvänder/återvinner hårdvaran har dock linjära affärsmodeller och påverkas heller inte av CGIs affärsmodell.

CGI kan till viss del agera för att hårdvara används i fler cykler innan den lämnar CGIs kunder för att gå vidare till nya ägare utanför CGIs och CGIs leasingpartners ansvarsområde. För att detta inte ska minska möjligheten till återanvändning i kommande användningsled så kräver detta längre garantitider från hårdvaruleverantörer och produkter med högre prestanda. CGI kommer att titta på detta. Men framförallt kommer CGI att fortsätta att rekommendera våra kunder att köpa hårdvara med stor mängd återvunnet material.

Det är en mer realistisk utmaning att säkerställa en tillförlitlig återvinning av materialet än att ändra till cirkulära ekonomier i tillverkningsleden. Genom ökad kunskap, internationella lagkrav, nya tekniker för materialåtervinning och genom att skapa en kontrollerad marknad för återvunnet material så finns det möjligheter att återanvända stora delar av det material som ingår i dagens hårdvara.

Hur kan vi alla bidra till cirkulär ekonomi?
Ställ krav på återvunnet material i den hårdvara du köper! Många argumenterar för att det är tekniskt omöjligt att återvinna materialet från gammal hårdvara pga sammansättningen. Det kommer dock nya tekniker för återvinning av gammalt elektronikmaterial. Det är kravet från kunderna som saknas och krävs!! Även privatpersoner bör ställa detta kravet!

 

About this author

Picture of Elin Swedlund

Elin Swedlund

CSR expert

Elin är hållbarhetsexpert på CGI med inriktning mot miljö. Hon anser att hållbarhet måste ta steget vidare från att enbart vara en fråga om att uppfylla krav till att även ingå i affärsmodeller och i affärsutveckling. Det är först då som den fulla potentialen med ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use