IAM Djupanalys är en av flera tjänster från CGI inom området Identitets- och Behörighetshantering. Det är ett fortsättningssteg på CGIs tjänst IAM Översikt där verksamhetens nuläge, mognadsgrad, drivkrafter och mål inom IAM-området utvärderades på en övergripande nivå. Syftet med IAM Djupanalys är att analysera, strukturera och dokumentera de processer där identitets- och behörighetsinformation bearbetas utifrån de mål och ambitioner som fastslogs i IAM Översikt. Parallellt med detta sker en genomgång av tekniska krav och infrastruktur. Resultat från IAM Djupanalys är grunden för att införa lösningar inom IAMområdet. Genom att följa den rekommenderade metodiken säkerställer man att verksamhetens behov och krav tas tillvara och uppfylls i implementationen av IAM-lösningar.

ETT FOKUSERAT ANGREPPSSÄTT

CGI arbetar med identitets- och behörighetshantering enligt ett väl beprövat koncept där IAM-området bearbetas som helhet. De processer där identitets- och behörighetsinformation hanteras, analyseras och angrips utifrån vem som styr och har ansvar, hur organisationen runt processen ser ut och vilken information som flödar i processen. I den plan för vilka möjliga fortsättningssteg som skapas i IAM översikt finns information om identifierade svagheter och brister och i vilken prioriteringsordning de bör åtgärdas. Detta gör det möjligt att avgränsa och fokusera insatserna under IAM Djupanalys.

IAM Djupanalys adresserar de smärtpunkter som identifierats i tjänsten IAM Översikt genom att:

  • Analysera
  • Strukturera
  • Dokumentera

processer där identitets- och behörighetsinformation hanteras.

IAM Djupanalys är helt produkt- och plattformsoberoende vad gäller IAMområdet och kan appliceras utifrån de förutsättningar som gäller hos respektive kund.

Resultatet från IAM Djupanalys är:

  • Kontroll över processer som hanterar identitets- och behörighetsinformation
  • Underlag och specifikation av verksamhetens krav på IAMområdet.
  • Underlag och specifikation av tekniska krav för att gå vidare med implementationsprojekt för IAM-lösningar.