Business Technology Management

I dagens verklighet formas verksamheters framtida framgång genom tillämpning av teknik, system och processer för att vinna och behålla kunder, sänka transaktionskostnader och automatisera rutinuppgifter, men även för att utveckla helt nya affärsmodeller. Vi hjälper våra kunder att möta och bygga framtiden genom att arbeta sida vid sida med er.


Program and Project Management

I en omvärld med snabb förändringstakt behövs erfarna ledare som ger utrymme för nytänkande och kreativitet. Våra projektledare utövar gott ledarskap, entusiasmerar och förstår att kommunikation är en kritisk framgångsfaktor.


Sourcing and Procurement

Maximerar ni nyttan av era inköp? Vi vet att inköp och upphandling är en viktig del av verksamheten, oavsett vilken bransch och område ni är verksamma inom. Vässade rutiner och arbetssätt leder till minskade kostnader, ökad kontroll över kvalitet, innehåll och produktionssätt – och inte minst minimerade leverantörsrisker.


IT Operating Model

IT spelar en alltmer vital roll i alla organisationer, vilket resulterar i ett ökat engagemang från ledningen i IT-relaterade frågor och ett högre fokus på kontroll av IT-verksamheten. Har ni rätt organisationsstruktur, innehållande rätt kompetenser, för att exekvera på er strategi?


IT Sourcing

Digitalisering och innovation står högst på agendan hos de flesta organisationer, i syfte att finna nya intäkter, driva tillväxt eller realisera besparingar. Vi tror på att skapa värde genom IT sourcing och användning av moderna leveransmodeller. Det möjliggör realisering av leverantörernas fulla potential.


IT Strategy

En strategi är en intellektuell produkt som ska hjälpa oss att uppnå våra mål. Någonting löftesrikt, inspirerande och förpliktigande men samtidigt alltför ofta förskönande, fattig på svar och svårtillgänglig. En bra IT-strategi hjälper er affär att bli framgångsrik.


Strategy and Transformation

I den föränderliga värld vi lever i idag är det viktigt att strategi, kultur, organisation och ledarskap är designade så att de kan nyttja sina styrkor på bästa sätt och på så vis uppnå varaktiga resultat. Vi kombinerar förmågorna att definiera och bryta ned strategier, leda och exekvera projekt och program, driva beteendeförändringar, främja affärsprocesser genom hela organisationen samt utveckla ett modernt ledarskap. 


Supply Chain Strategy and Operations

Supply chain har gått från att vara en nödvändig kostnad till en värdeskapande del i de flesta organisationer. CGI har lång erfarenhet och välbeprövade metoder för att skapa mervärde i er supply chain och optimera processerna. Vi löser era mest kritiska utmaningar – och ser till att er supply chain är anpassad efter era kunders behov.


FINANCE AND PERFORMANCE MANAGEMENT

Vet du vad som kännetecknar en modern ekonomifunktion? Har ni en integrerad och välfungerande verksamhetsstyrning på plats? Är er ekonomifunktion i samklang med ledning och övrig organisation? Har ni stenkoll på balansen mellan styrning, kontroll och affärssupport? Vi stöttar er i alla delar och ser till att ni som ekonomifunktion har verktyg och processer på plats för att öka effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.