För 50 år sedan var den förväntade livslängden för ett Fortune 500 bolag omkring 75 år. Idag har den sjunkit till lägre än 15 år och orsaken är digitalisering. Tekniken utvecklas i ett rasande tempo och bara de företag som klarar av att hålla takten med utvecklingen överlever. För att digitalisera er verksamhet behöver ni se över era processer och förbättra dessa med digitalt stöd. Men det är en utmaning som inte ska underskattas – enligt en artikel i Forbes misslyckas sju av åtta digitala förändringsprojekt. Många gånger är det en följd av att fokus och resurser lagts på fel saker, vilket gör att ni går miste om snabba vinster och fördelar som effektiv digitalisering kan medföra.  

Att ta sig an den utmaningen som digitalisering innebär är ett måste för att överleva i dagens affärsklimat, men det innebär också stora risker. Företag kan investera hur mycket som helst i lösningar som är välfungerande i teorin men som inte omsätts i praktiken för att kunder eller användare inte är mottagliga och helt enkelt inte använder lösningarna. Att digitalisera innebär inte bara att förvandla en analog process till digital, utan det handlar även om att ta hänsyn till att beteenden förändras och att utveckla digitala processer för att stödja den utvecklingen.

Idag går företag mer och mer mot tjänsteleveranser. Bilbranschen med till exempel Volvo i spetsen går från att leverera produkter till att leverera transporttjänster. Många interna processkartor och processtöd är idag utformade efter att ett kundbehov kommit in från vänster och en producerad produkt kommit ut till höger. Men framåt, när det istället är en tjänst som ska levereras, finns kundinteraktioner och kundbehov att ta hänsyn till hela vägen i processen. I dessa fall behövs helt andra verktyg och stöd. En djupare förståelse för ny teknik och möjligheter, i kombination med hur detta stödjer kraven på kundinteraktioner, måste bli en del av en digital processutveckling och strategi. Detta för att inte riskera att digitalisera på fel sätt och inte få ut något värde. 

Så hur undviker ni att, i all digitaliseringsstress, satsa pengar på fel lösning med utebliven effekt? Vad blir avgörande för att lyckas med en digital transformation?  

Fokusområden för att lyckas med en digital utveckling

Kultur och vision

För att skapa en framgångsrik förändringsresa och digital transformation krävs först och främst ett digitalt ledarskap. Den digitala utvecklingen måste påbörjas från ledning och styrelse. Den behöver även prioriteras, från strategi till planering och genomförande. Ledningen måste kunna svara på varför förändringen är viktig och vart den ska ta företaget. När ledningen svarar på varför, skapas engagemang och drivkraft i organisationen. Genom transparens i organisationen blir visionen en guide som också håller alla medarbetare på rätt spår. För att förstärka genomslagskraften ytterligare bör dessutom alla som vill bjudas in till att delta i utvecklingen. Vid genomförandet är det viktigt att ha mål och delmål. Mest framgångsrik blir transformationen när framdriften dessutom börjar mätas via till exempel KPI:er och åskådliggörs på ett transparent sätt.

Kundcentrerad digitalisering

Ytterst är det viktigast att visionen förstärker det som kunderna vill att organisationen ska vara bra på och att den tillför mervärde ur ett kundperspektiv. För att säkerställa detta krävs en insikt som utgår från kundernas behov, beteenden och förväntningar, i förhållande till egna affärsmöjligheter. Att ta fram en kundcentrerad vision bör innefatta grundläggande research som sedan förankras, visualiseras och gärna testas mot ett urval av kunder i en iterativ process. Genom detta arbetssätt säkerställs också att visionen träffat rätt.

Processförbättringar

Kundinteraktionerna är idag väldigt centrala i förståelsen för Hur företag ska anpassa sina processer på ett sätt som skapar mesta möjliga värde för kunden och för företaget. För att utnyttja den fulla potentialen av en digital transformation bör företag ställa om sitt sätt att arbeta och prioritera de processer som är närmast kunden och som supporterar kundinteraktionerna. När det gäller utveckling av hela processer så räcker det oftast inte med att bara ändra dem till digital format, utan det handlar om förmågan att kunna hantera och anpassa till hur mänskligt beteende förändras av digitalisering och ny teknik. Smartphones har idag radikalt ändrat tillgänglighet och möjligheter till nya typer av tjänster. Leveranshastighet, spårbarhet och service är en avgörande konkurrensfördel i dagens handel. Förutsättningarna för smarta digitala assistenter har ökat när röststyrning och röstigenkänning utvecklas. Möjligheterna till processförbättringar med ny teknik är stora och därav är det viktigt med en struktur och plattform för att få in och vidareutveckla idéerna.

det-digitala-racet

Digitala möjligheter

De digitala förändringsvågor och möjligheter som sveper in i en strid ström handlar bland annat om IoT (Internet-of-Things), smart automation, artificiell intelligens och mobilitet. Med hjälp av IoT-teknik kan vi koppla upp olika typer av utrustning; allt från frysar, sopkärl, belysning och värmeanläggningar till maskiner och bilar. IoT utgör en otroligt viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle där både saker och människor kan kommunicera och rapportera om status och omgivning.

Exempelvis är det möjligt att genom IoT-teknik hålla reda på var sjukvårdsutrustning finns och hur patienter rör sig mellan avdelningar. Detta leder till förbättrade patientflöden och minskade ledtider, samtidigt som det möjliggör mätning av patienternas puls och blodtryck för ökad beredskap. Genom artificiell intelligens och prediktiv analys, det vill säga teknologi som lär sig av erfarenheter (data) för att förutspå framtida scenarion för bättre beslutsunderlag, kan vården bli mer förebyggande och förstå varför vissa patienter blir mer sjuka än andra.

Uppskattningsvis finns det drygt åtta miljarder uppkopplade IoT-lösningar i dagsläget. Inom de närmsta tre åren förväntas volymen öka till 50 miljarder, en mer än sexfaldig dubblering.

De företag som kan skörda frukterna av IoT-tekniken kommer att skaffa sig stora konkurrensfördelar och kommer också att kunna erbjuda ett mervärde via förbättrade kundprocesser och kundupplevelser.

Smart automation är ett annat område som effektiviserar arbetsprocesser på ett dramatiskt sätt. Med dagens teknik krävs väldigt små insatser för att automatisera repetitiva processer, vilket innebär att investeringen på kort tid återbetalas. Digitala medarbetare kan användas för att effektivisera repetitiva serviceprocesser som till exempel beställning och utskick av dokument, tidsbokningar, kontroll och behandling av elektroniska blanketter och andra typiska back-office uppgifter.

Infrastruktur

Alla företag har olika förutsättningar när det gäller att transformera sina IT-lösningar för att bättre korrelera med utvecklingen i omvärlden. Det finns ingen universallösning på denna utmaning men grundläggande generella ”sanningar” är att:

  • Många företag inte känner till och/eller utnyttjar befintlig potential och ny funktionalitet i sina IT-system.
  • Fokus bör primärt ligga på de investeringar som representerar gränssnittet med kunderna och uppfyller de behov och krav som marknaden kräver. 
  • Genom att skapa lösningar som ger kunder och partners utökad access till sina egna data, knyts de även närmare företaget och relationen stärks.
  • Genom ständig visualisering av kundengagemang stärks förståelsen i organisationen för olika processers påverkan på affären. 

Recept på en framgångsrik digitalisering

Det finns inget komplett recept eller någon one-size-fits-all-metodik för hur företag kan gå tillväga för att skapa en framgångsrik digitalisering. Men genom att strukturera arbetet och skapa en plattform, ha en förankrad vision och en beredskap med en organisation som är mottaglig för förändring, ökar möjligheterna att lyckas betydligt.

Genom att följa nedanstående steg uppnås en struktur som ger förutsättningarna för en framgångsrik digital transformation.

#1 Inventera nuläget, situation och förutsättningar. Vilka resurser, plattformar och lösningar finns idag i företaget? Vilken potential och vilka möjligheter finns i befintliga plattformar?

#2 Skapa och tydliggör er vision för framtiden utifrån kundernas behov. Sätt kunden i första hand och jobba nära kunderna för att ta reda på deras behov och förväntningar. Säkerställ, genom att testa, att visionen stödjer förväntningarna. Låt visionen leva och utvecklas efterhand som nya möjligheter dyker upp. Skapa en struktur för att ta hand om de möjligheter som dyker upp.

#3 Engagera och förankra vision och skapa en transparent och inkluderande kultur där alla som vill får vara med och påverka. I slutändan är det organisationen och kulturen som kommer att bli avgörande för om ni lyckas eller inte.

#4 Skapa tillsammans en strategi och plan utifrån nuvarande förutsättningar, det vill säga hur ni kommer från nuläge till vision och mål. Framförallt, sätt upp delmål och mål för hur ni ska mäta framgången. Just delmålen är otroligt viktiga för att tidigt kunna avgöra om ni är på rätt väg. Visualisera er framgång och våga även visualisera det som är mindre framgångsrikt.

#5 Testa och genomför, gärna i mindre skala. Följ upp utfall mot mål så snart som möjligt och kontinuerligt. I de fall ett initiativ inte visar sig vara så framgångsrik som planerat, analysera och gör om.

Who you are tomorrow begins with what you do today

Genom att bestämma här och nu att en digital transformation ska påbörjas, vinner ni ett försprång och har möjlighet att överleva längre än det genomsnittliga företaget idag. Fokusera visionen på att uppfylla kundernas förväntningar och jobba iterativt. Det som behövs är en struktur som hjälper er att se ett mönster. Prioritera och sätt av tid och resurser. Få det att hända och utveckla vidare. Var modiga och våga starta nya initiativ, men våga även att misslyckas. Genom att testa av i tidig fas så blir konsekvensen av en felsatsning mindre, justera lite och gör om, skala upp efterhand. Höj kreativiteten genom att engagera, inkludera, kommunicera och visualisera. Framgång kommer av att starta här och nu - idag, för det du egentligen tänkte göra imorgon.