Primary tabs

Ramavtalsnummer 96-40-2015-303

Avtalet gäller till 2020-04-13 med maximal förlängning till 2024-11-14

Ramavtalsområdet omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna delas in i tjänsteområdena; bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.

Tjänsterna är standardiserade och har en modulbaserad uppbyggnad. Detta ger flexibilitet för att vi ska kunna erbjuda tjänster enligt de önskemål som kunderna efterfrågar.

Exempel på sådana tjänster är: