Har ni rätt verktyg i form av tjänster, processer, portföljhantering och ekonomisk styrning för att generera maximal nytta i den egna IT-verksamheten, samt mot övrig verksamhet? Detta är frågeställningar som vi inom CGI anser nödvändiga att adressera för att lyckas med IT-styrningen.

Organizational and Delivery Models

Detta innebär arbete med att optimera IT-verksamheten eller leveransmodellen för att bättre stödja verksamheten. Det kan handla om introduktion av roller och forum för att underlätta samverkan mellan IT och verksamheten, samt om framtagning av en helt ny organisationsdesign. Självklart hjälper vi även till med implementeringen.

Governance Frameworks

Inom IT-styrning finns ett stort antal etablerade ramverk och vi arbetar med ett flertal av dem, exempelvis COBIT, ITIL och PM3. Vi inför dock aldrig ramverk för sakens skull eller helt enligt skolboken, om det inte är efterfrågat av kunden. Vi eftersträvar unika kundanpassade införanden som stödjer kundens organisation på bästa möjliga sätt.

 

Service Orientation

Driv IT som en verksamhet och förbättra samverkan mellan IT och verksamhet genom tydliga och överenskomna IT-tjänster. Lättare sagt än gjort kan tyckas. Detta är ett stort område där vi jobbar med allt från att etablera en tjänsteorienterad organisation helt från grunden genom framtagande av tjänstemodell, strukturer, roller och arbetssätt, till att vi arbetar med att stötta i dokumentation av tjänster eller införandet av ett tjänsteorienterat arbetssätt.

 

 

 

 

 

IT Economics

Inom detta område arbetar vi med att etablera ramverk för att följa upp och styra efter kostnader genom hela IT:s värdekedja, från slutkund till verksamhetstjänst och underliggande infrastruktur. Vi kan också göra insatser för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Portfolio Management

Implementera portföljstyrning för att öka transparensen i portföljen och för att uppnå förståelse för kostnader, progress och värderealisering. Vi har ett väl beprövat ramverk som sträcker sig över Acandos samtliga verksamhetsområden. Genom det kan vi genomföra mognadsvärderingar för organisationer som snabbt vill få en uppfattning om var man står inom området. Vi driver även ett uppskattat nätverk inom portföljstyrning som består av intresserade med ansvar för portföljhantering i sina respektive organisationer.

Lean & Agile Transformation

Att förändra en organisation till att arbeta agilt kräver helhetssyn, kommunikation och förändringsledning. Inom Acando har vi förmågan inom samtliga dessa områden och kan därför planera långsiktigt hållbara transformationsprojekt inom detta område. Med kundvärdet i fokus skapar vi förutsättningar för skärpta förväntningar på leveranser, inbyggda kontrollmekanismer i processeroch nya roller och ansvar som skapar förändrad företagskultur.