Avtals- och leverantörsuppföljning

Genom effektivt arbete med avtals- och kontraktsfrågor får ni bättre kontroll över vad som köps och överblick över relationer och risker i leverantörsbasen. Vi arbetar bland annat med införande av kontraktsmallar- och databaser i det operativa arbetet, och uppföljning av kontraktsefterlevnad.

 

Analys och genomförande

Genom praktisk erfarenhet och tydliga modeller skapar en enhetlig bild över inköpsarbetets nuläge, belyser förbättringsområden och analyserer inköpsfunktioner. Resultaten från analyserna används ofta för att lägga grunden i förändringsarbetet – och blir utgångpunkt för det framtida börläget.

Vi har även en standardiserad metodik för strategiska upphandlingar som säkerställer att uppsatta affärsmål nås och att överlämnandet till organisationen för avrop eller projektutförande sker utan friktion.

Offentlig upphandling

CGI arbetar med alla former av offentlig upphandling och vi besitter hög kompetens inom både LoU och LUFS. Vi leder förändringsarbeten inom offentliga organisationer i syfte att stärka upphandlings- och inköpsarbetet, öka effektiviteten och säkerställa regelefterlevnad.

Kategoristyrning

Category Management, eller kategoristyrning, är ett strategiskt tillvägagångssätt som ökar fokus på organisationens kostnader i relation till det operativa arbetet. Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av varor och tjänster enligt funktion men framför allt efter hur leverantörsmarknaderna är organiserade.

Inköpsanalys

Spend analysis, eller inköpsanalys, är utgångspunkten för strategiskt inköpsarbete genom kontroll och uppföljning. Vi samlar in, harmoniserar, klassificerar och analyserar kostnadsdata för att ge beslutsunderlag om hur upphandlingsstrategin bör utformas. Oavsett om vi gör en engångsinsats för en snabb ögonblicksbild över inköpsvolymen, eller arbetar med BI-verktyg från de ledande aktörerna, ger inköpsanalysen med säkerhet både minskade inköpskostnader och ökad effektivitet.