Strategy Execution

Många företag och organisationer upplever ett gap mellan dess strategi och den löpande verksamheten - mellan förväntade och verkliga resultat. För att en strategi ska få full effekt krävs att den når hela vägen ut i verksamheten.

Vi hjälper till att omsätta er strategi i verklig handling. I detta ingår att bryta ner strategin i aktiviteter, att planera, leda och genomföra förändring samt att följa upp och mäta effekt och resultat. Med utgångspunkt i er unika situation samt stöd av områdesexperter, strukturkapital och tidigare erfarenhet genomför vi tillsammans med våra kunder förändring som ger verkliga resultat.

Behavior centric change

Förändringstakten blir allt snabbare och kraven på beteendeförändring integrerad med teknikförändring och innovation blir allt högre. För organisationer blir det viktigare att förstå kundernas verkliga behov, identifiera möjligheter till förenklingar och förbättringar, samt driva beteendeförändringar såväl hos människor som inom organisationer – ofta i gränslandet mellan verksamhet och IT.

För att lyckas med ett förändringsarbete behöver ni gå på djupet och förstå underliggande behov, beteendemönster och förutsättningar innan förändringsledningsarbetet övergår i exekvering. Det kan handla om organisatorisk förändring, kulturell förändring, beteendeförändring, skalat införande av nya ramverk och förändrade arbetssätt - ofta i samverkan med teknologisk acceleration och med kundcentrerad innovation. Syftet är att få ledare och medarbetare med sig på förändringsresan, nå effektmålen snabbast möjligt, och skapa varaktiga resultat.

Vi kan förändring, och kombinerar erfarenheter och kunskap med verktyg och forskning för att tillsammans med er driva förändring och få den att införlivas i kulturen.

Operational Excellence

Alla verksamheter ska realisera uppdrag och mål genom att leverera ett kvalitativt arbete så effektivt som möjligt. För att möta kraven behöver arbetet fördelas rätt i organisationen och exekveras i effektiva processer samtidigt som verksamhetens alla delar samspelar mot ett gemensamt mål.

Vi optimerar organisationens inre uppsättning och funktion så att maximala resultat kan uppnås med begränsade resurser. Ibland ligger fokus på att förkorta ledtider, i andra fall behöver organisationen bättre transparens och kortare beslutsvägar. Oavsett handlar det alltid om att omsätta mål och ambitioner till praktisk handling.

Leadership

I alla förändringar är ett starkt ledarskap en förutsättning för ett lyckat utfall. Det är ledarna som sätter riktning, engagerar och lyfter medarbetare för att nå det önskade målet och resultatet. Nya förutsättningar och en ständigt föränderlig omvärld ställer nya krav på våra ledare och deras förmågor.

Morgondagens ledare förstår verksamheten och agerar utifrån medarbetarnas förutsättningar, kompetenser och drivkrafter samt hur dessa ska samspela för att nå önskat resultat och verksamhetens gemensamma målsättning.

Vi skapar högpresterande ledare, individer och team, genom att utbilda, engagera och coacha i ledarskap. Med beprövade metoder som bygger på forskning inom mänskligt beteende skapar vi förutsättningar som stärker ledare och individens förmågor, vilket bidrar till teamets leveranskraft och resultat.