Supply Chain Strategy

Med utgångspunkt i våra väletablerade metoder, kombinerat med relevanta erfarenheter, definierar vi en effektiv och robust supply chain-strategi för varor, tjänster och informationsflöden. Strategins tydliga målsättning är att skapa optimala förutsättningar för att bibehålla eller skapa en leveranskedja som utgör en faktisk konkurrensfördel.

Demand and Supply Chain Planning

Demand and Supply Chain Planning är en nyckelkompetens för en modern supply chain-organisation. Vi hjälper såväl globala organisationer som startups att utvärdera sina nuvarande planeringsprocesser i vår mognadsmodell, samt att identifiera vilken utveckling som krävs för att uppnå ett högre värde och affärsmål. Förutom en tydligt uppsatt struktur med roller och ansvar, hjälper vi till att få rätt systemstöd och planeringskultur på plats.

Warehouse Management

Ofta finns det stor outnyttjad potential i lagerverksamheten – både genom effektivisering av den fysiska lagerverksamheten och en förbättrad lagerstyrning. Med en optimerad lagerstyrning säkerställs en hög tillgänglighet och leveransprecision samt att kapitalbindning i lagret hålls ner.

Distribution and Transport Planning

Frågor inom transport och distribution omfattar allt från vidareutveckling av 3PL- och 4PL-lösningar till reducerade ledtider och en ökad servicegrad i både ingående och utgående flöden. Transportplaneringsprocesser är ett särskilt fokusområde som ofta kan effektiveras med hjälp av förbättrat systemstöd.

Supply Chain Visibility

Vi får mer och mer data om våra försörjningskedjor – men används den för att effektivisera på såväl operativ som taktiskt och strategisk nivå? Acando skapar förutsättningarna för att enhetligt och precist mäta er faktiska prestation och värdeskapande inom försörjningskedjan, ofta genom enkla men innovativa och användarvänliga lösningar för att presentera supply chain-flöden på ett överskådligt sätt.

E-handelslogistik

E-handeln växer kraftigt och ställer ständigt nya krav på verksamheten för att möta slutkundernas förväntningar. I en verklighet där fler och fler aktörer kommer in på marknaden är det viktigt att ha en effektiv organisation med ett holistiskt synsätt. Baserat på vår erfarenhet hjälper vi våra kunder med allt från strategiutveckling till realisering av fysiska flöden och leverans till slutkund. Tillsammans säkerställer vi att ni har en väl fungerande digital marknadsplats för att möta era kunder.

Hållbarhet

Hållbarhet har gått från att vara ett önskemål till ett krav i de allra flesta företag, men många upplever det svårt att realisera kraven. Vi hjälper till att utvärdera potentialen för miljöeffektiviseringar i hela försörjningskedjan, från verifiering av besparingspotential och till implementering av förändringarna.